GØR's énpolede strømskema - Her kan der stå lidt mere tekst

Brugsanvisning:- Før musen henover billedet for at se detaljerne
<--- ELLER HOP TIL EN STATION: --->
Jordslutter - nærbillede "Jordsluttere" vises med samme symbol som det der bruges til "Adskillere". Jordslutteren er en komponent, der ligesom adskillerne kan have to veldefinerede stillinger, samt to ubrugelige. Det er nødvendigt at der er en tydelig markering af de to ubrugelige "stillinger".

Hvis én af polerne i en "Endepunktsjord" ikke er slúttet korrekt er mandskabet, der arbejder på højspændingsanlægget i yderste livsfare !!!!!!!!!!
I GØR er der 2 stk "Adskiller imod linie", for hver af de to linier i stationen. "Drejeledningsadskilleren" er sammenbygget med en jordslutter. Bemærk at der kun er én "Jordslutter imod linie".
"Jordslutter imod linie" er koblingslederens ansvar, medens "Fast arbejdsjord" er holdlederens,
Transformer - nærbillede Den viste transformer i GØR har ét stjernepunkt der er fast jordet. Der er derfor ingen "Stjernepunktsadskiller" der kan betjenes.
"Langsreguleringen" bruges når der skal ændres omsætningsforhold og ændres på Mvar fordelingen. "Tværreguleringen" styrer den aktive last og kan bruges til at optimere lastfordelingen imellem 400 og 132kV søkablerne til Sverige.
Adskiller - nærbillede Adskilleren kan have to veldefinerede stillinger, samt to ubrugelige. Det er nødvendigt at der er en tydelig markering af de to ubrugelige "stillinger".

I GØR er der 2 stk "Adskiller imod linie", for hver af de to linier i stationen. Dene éne er sammenbygget med en jordslutter. Bemærk at der kun er én "Jordslutter imod linie".
Feltnavn - nærbillede Feltnavnet er anbragt umiddelbart over billedet af stationskonfigurationen så det ikke forstyrrer det elektriske overblik.
Felt - nærbillede Alle højspændingskomponenterne befinder sig indenfor feltgrænserne
Der er ingen komponenter der rager ind i nabofelter,--- Det bør de heller ikke gøre på skærmbilledet
Den del af skærmbilledet der viser stationens konfiguration bør være så overskuelig som muligt. Derfor er der ingen instrumenter eller alarmvisninger i dette område. Feltbetegnelser og instrumenter er placeret for sig selv i toppen af billedet og udenfor "konfigurationsdelen" af skærmen.
Stationsnavn - nærbillede Stationens korte identifikation er "GØR". Betegnelsen findes på alle tegninger og øvrig anlægsdokumentation, driftsdokumentation, og i SAP. yderligere findes tre-bogstavsbetegnelse på skilte i stationen og i nabostationerne
"GØR" er en éntydig betegnelse, idet der ikke er to stationer der har samme tre-bogstavsbetegnelse.
På skærmbilledet er stationsnavnet skrevet fuldt ud.

Bemærk at tre-bogstavsbetegnelserne også findes lige efter "feltnummeret" for at angive hvor en linien går hen.
Gørløse har den vigtige funktion at føde ind i det nordsjællandske 132kV net.
Ved hjælp af tværreguleringen i GØR T41 er det muligt at optimere lastfordelingen på øresundskablerne når der er stor udveksling med Sverige
SSjord - nærbillede I GØR er der ingen egentlige samleskinner. Af praktiske årsager er stationen opbygget så rørforbindelserne forbindes med de indkommende linier og med T41 ved hjælp af "pantografadskillere".
For at lette orienteringen og kommunikationen imellem kontrolrum og koblingspersonen i stationen, kaldes rørforbindelsen til T41 for "K", medens de to andre hjørner i trekanten kaldes "M1" og "M2"
(GØR kan let bygges om til samme konfiguration som HVE. Rørforbindelsen ved transformeren ville da blive til samleskinne "K", medens samleskinne "M" ville blive placeret over "Tværforbindelsen")
Bemærk at når der skal arbejdes i stationen, er det som regel nødvendigt også at anbringe et antal "løse arbejdsjorde", for at fastlåse potentialet direkte på arbejdsstedet.
Kobling - nærbillede
For at udkoble en linie skal tværforbindelsen udkobles, sammen med liniefeltets egen afbryder.
GØR's "trekantkonfiguration" er valgt, fordi den giver en høj tilgængelighed, men den koster kun det halve af en "tobryder station". Sammenlignet med HVE's konfiguration er der sparet mere end halvdelen af udstyret - uden samtidig reduktion af tilgængelighed.
Alarmer - nærbillede Antallet af alarmer varierer efter felt og anlægstypen. Der er desuden en tendens til at nyere felter har flere separate alarmer end de ældre felter. Det skyldes at man tidligere slog flere alarmer sammen og gav dem en fælles tekst. I nyere stationer, hvor alle alarmer er ført separat til fjernkontrolanlægget bliver alarmbilledet temmelig uoverskuligt, medmindre alarmerne sorteres og samles, som man tidligere gjorde ude i stationerne. "Datakoncentrationen", der er nødvendig for ikke at blænde vagten i kontrolrummet, skal derfor for de nyere stationer ske i fjernkontrolanlægget.
Liniefelter, transformerfelter, GIS anlæg, AIS anlæg.......
Krydsskema: For stationerne på Sjælland findes der oversigtsskemaer, der viser hvilke alarmer der er slået sammen, hvad de hedder ude og hjemme, og om de har "holdekreds" og kan oplåses ... FSA, SSA, DOA ...osv
Nærmere forklaring følger senere - Erling

Prøv at trykke én gang på venstre museknap !

STRØMSKEMA: L53B8900-1